L-288V & L-288VC- INAX

1.460.000

Chậu rửa gắn tường

Màu sắc

0916.851490